„200 tysięcy złotych na gminę”. W sumie wyremontowanych zostało około 14 km dróg w powiecie olsztyńskim

0
Koniec roku zbiegł się z zakończeniem przebudowy dróg w ramach projektu „200 tysięcy złotych na gminę”. W sumie wyremontowanych zostało około 14 km dróg.

2,4 mln zł – tyle środków trafiło na przebudowę i remonty dróg we wszystkich dwunastu gminach powiatu olsztyńskiego w ramach ww. projektu. Pieniądze zostały przeznaczone na zadania wskazane przez radnych w porozumieniu w samorządami lokalnymi. Część owych zadań to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w ubiegłych latach, a są to modernizacje dróg oraz budowa tras pieszych i rowerowych.

Gmina Barczewo:
W ramach zadania „Remont drogi powiatowej 1462 N od km 10+875 do km 11+220 w miejscowości Leszno” wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy na odcinku 350 m. Inwestycja została sfinansowana w kwocie 200 tys. zł przez Powiat, dodatkowe 100 tys. zł przeznaczyła na ten cel gmina Barczewo.

Gmina Biskupiec:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1454 N w miejscowości Węgój od km 4+294 do km 5+423” polegała na poszerzeniu drogi do szerokości 5 m, przebudowie wjazdów, wykonaniu poboczy utwardzonych i chodników wraz z przejściami dla pieszych (w tym przejście aktywne przy szkole). Łączna długość przebudowanego odcinka to 1,2 km. Środki z budżetu Powiatu w kwocie 200 tys. zł stanowią brakującą kwotę w realizacji inwestycji, gmina Biskupiec dodatkowo przeznaczyła na ten cel 423,8 tys. zł.

Gmina Dobre Miasto:
W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1447 N – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna” oraz „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1428N (od DK 51 w kierunku miejscowości Kłódka)” została ułożona kostka chodnikowa w miejscowości Kłódka na odcinku 326 m. Szerokość chodnika 1,23 m. Finansowanie – po 100 tys. zł na każdą z inwestycji.

Kłódka przed remontem
Kłódka po remoncie

 

Gmina Dywity:
Zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1501N od km 0+575 do km 4+040 Dywity – Brąswałd – Barkweda – Bukwałd poprzez wykonanie nakładki” polegało na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy na odcinku 450 m. Finansowanie: 200 tys. zł. z budżetu Powiatu, gmina Dywity przeznaczyła na ten cel taką samą kwotę.

Brąswałd

Gmina Gietrzwałd:
W ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1425N od km 1+615 do km 5+815 poprzez wykonanie nakładki asfaltowej” na odcinku 200 m została położona nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz uzupełnione pobocza. Koszt 200 tys. zł

Biesal

Gmina Jonkowo:
„Remont drogi powiatowej nr 1203N od miejscowości Nowe Kawkowo do miejscowości Jonkowo poprzez wyrównanie i utwardzenie pobocza” polegał na  utwardzeniu jednostronnym pobocza destruktem z frezowania nawierzchni bitumicznej z rozłożeniem i  zagęszczeniem. Warstwa górna pobocza po zagęszczeniu wyniosła 15 cm, korytowanie poboczy i zagęszczenie destruktem na szerokości 1 m. Prace zostały wykonane na odcinku 7,5 km. Koszt 200 tys. zł.

Nowe Kawkowo

Gmina Jeziorany:
„Remont drogi powiatowej nr 1505N poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Modliny” objął wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy na odcinku 130 m. Koszt 200 tys. zł.

Gmina Kolno:
Zrealizowane zostały dwa zadania za łączną kwotę 200 tys. zł – „Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1495 N w miejscowości Bęsia” oraz „Remont chodników drogi powiatowej 1436 N i 1493 N w miejscowości Kruzy”.

Gmina Olsztynek:
W ramach zadań „Remont drogi powiatowej 1260 N poprzez utwardzenie pobocza od miejscowości Królikowo do miejscowości Lichtajny – II etap” oraz „Remont drogi powiatowej 1526 N poprzez remont istniejącego chodnika w miejscowości Waplewo” pobocze zostało utwardzone betonem asfaltowym na szerokości 1 m i długości 700 m. Był to drugi etap inwestycji. Koszt 200 tys. zł.

Królikowo

Gmina Purda:
Zadanie pn. „Remont pobocza (uzupełnienie zaniżeń) drogi powiatowej 1468 N od miejscowości Nowa Wieś do DK 53” polegało na utwardzeniu poboczy destruktem z frezowania nawierzchni bitumicznej z rozłożeniem i zagęszczeniem. Warstwa górna pobocza po zagęszczeniu wyniosła 15 cm. Korytowanie poboczy i zagęszczenie destruktem na szerokości 75 cm. Prace zostały wykonane na odcinku 2,6 km. Koszt 200 tys. zł.

Nowa Wieś

Gmina Stawiguda:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N w miejscowości Gągławki”, objęła odcinek o długości 390 m. Modernizacja drogi o istniejącej nawierzchni żwirowej związana była z poprawą parametrów technicznych w zakresie przekroju konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń od pojazdów uczestniczących w ruchu. Po przebudowie konstrukcję nawierzchni wykonano z betonu asfaltowego. Droga została poszerzona do 5 m. Łączna wartość inwestycji to 488 685,85 zł, z tego 200 tys. zł pochodzi z budżetu Powiatu, pozostałe środki wygospodarowała gmina Stawiguda.

 
Gągławki

Gmina Świątki: 

Na zadanie pn. „Utwardzenie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki” Powiat przeznaczył 200 tys. zł. Inwestycja została przekazana gminie do realizacji.
Źródło: Powiat Olsztyński

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here